วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

Opencv connect camera live streaming

การจัดการต่อ Protocol ของกล้อง Ip Camera ตอนนี้ใช้ของ vStarcam model c7824wip
การทำงานก็ใช้ rtsp://username:password@192.168.1.xxx:10554/tcp/av0_0
เปลี่ยน username , password และ IP . ก็สามารถต่อได้แล้ว

ในตัวอย่างนี้ จะผ่าน Web Browser
from flask import Flask, render_template, Response
import cv2


app = Flask(__name__)
url = "rtsp://admin:password@192.168.1.xxx:10554/tcp/av0_0" #vstarcam


camera = cv2.VideoCapture(url) # use 0 for web camera
# for cctv camera use rtsp://username:password@ip_address:554/user=username_password='password'_channel=channel_number_stream=0.sdp' instead of camera


def gen_frames(): # generate frame by frame from camera
while True:
# Capture frame-by-frame
success, frame = camera.read() # read the camera frame
if not success:
break
else:
ret, buffer = cv2.imencode('.jpg', frame)
frame = buffer.tobytes()
yield (b'--frame\r\n'
b'Content-Type: image/jpeg\r\n\r\n' + frame + b'\r\n') # concat frame one by one and show result


@app.route('/video_feed')
def video_feed():
"""Video streaming route. Put this in the src attribute of an img tag."""
return Response(gen_frames(),
mimetype='multipart/x-mixed-replace; boundary=frame')


@app.route('/')
def index():
"""Video streaming home page."""
return render_template('index.html')


if __name__ == '__main__':
app.run(host='127.0.0.1')

Opencv connect camera live streaming

การจัดการต่อ Protocol ของกล้อง Ip Camera ตอนนี้ใช้ของ vStarcam model c7824wip การทำงานก็ใช้ rtsp://username:password@192.168.1.xxx:10554...