วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

Opencv connect camera live streaming

การจัดการต่อ Protocol ของกล้อง Ip Camera ตอนนี้ใช้ของ vStarcam model c7824wip
การทำงานก็ใช้ rtsp://username:password@192.168.1.xxx:10554/tcp/av0_0
เปลี่ยน username , password และ IP . ก็สามารถต่อได้แล้ว

ในตัวอย่างนี้ จะผ่าน Web Browser
from flask import Flask, render_template, Response
import cv2


app = Flask(__name__)
url = "rtsp://admin:password@192.168.1.xxx:10554/tcp/av0_0" #vstarcam


camera = cv2.VideoCapture(url) # use 0 for web camera
# for cctv camera use rtsp://username:password@ip_address:554/user=username_password='password'_channel=channel_number_stream=0.sdp' instead of camera


def gen_frames(): # generate frame by frame from camera
while True:
# Capture frame-by-frame
success, frame = camera.read() # read the camera frame
if not success:
break
else:
ret, buffer = cv2.imencode('.jpg', frame)
frame = buffer.tobytes()
yield (b'--frame\r\n'
b'Content-Type: image/jpeg\r\n\r\n' + frame + b'\r\n') # concat frame one by one and show result


@app.route('/video_feed')
def video_feed():
"""Video streaming route. Put this in the src attribute of an img tag."""
return Response(gen_frames(),
mimetype='multipart/x-mixed-replace; boundary=frame')


@app.route('/')
def index():
"""Video streaming home page."""
return render_template('index.html')


if __name__ == '__main__':
app.run(host='127.0.0.1')

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เกษตรญี่ปุ่นนำเทคโนโลยี AI มาช่วยจัดการ

                 ในปัจจุบันเราหลีกไม่พ้นกับเทคโนโลยี AI แน่นอน หลายๆธุรกิจเริ่มนำ AI เข้ามาใช้กันแแล้ว หรือ ธุรกิจบางอย่างใช้กันนานมาแล้ว
                  วันนี้เราแนะนำการใช้ AI มาใช้เชิงการเกษตร โดยนำมาคัดแยกแตงกวาด้วยการใช้ Technology แบบง่ายๆlink . https://www.blognone.com/node/85082 .

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

เล่น MP3 โดยใช้ Angular 5

 เล่น  MP3 โดยใช้ Angular 5 ยังไง ใช้ Howler สิ
1. สร้าง Project angular  มา 1 Project
 2. เปิด https://www.npmjs.com/package/howler  เราจะใช้ Howler ในการจัดการ MP3
3. ติดตั้ง package howler กันเลย  ใช้คำสั่ง   #     npm install @types/howler
4. แก้ไข File app/src/app.component.ts
     เพิ่ม Code  import { Howl } from  'howler';   5. เพิ่ม Function   playSound() เข้ามาใน  app/src/app.component.ts

    ดูตาม Document ของ Howler จะมี Function และ Property ต่างๆ 


export class AppComponent {
title = 'app';playSound(){
var sound = new Howl({
src: [
'http://www.noiseaddicts.com/samples_1w72b820/274.mp3',
],
autoplay: true,
volume: 1,
});
sound.play();
}
}


6. แก้ไขไฟล์  app.component.html เพิ่มปุ่ม 


<button (click)="playSound()"> Play Sound</button>7. Run command  : ng serve 
8. เปิด http://localhost:4200     จะมีปุ่มขึ้นทดลองกด
 


Opencv connect camera live streaming

การจัดการต่อ Protocol ของกล้อง Ip Camera ตอนนี้ใช้ของ vStarcam model c7824wip การทำงานก็ใช้ rtsp://username:password@192.168.1.xxx:10554...